Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád pro posuzovatele zvířat

5. 6. 2014

Český svaz chovatelů

Sekretariát ÚV ČSCH, Maškova 3, 182 53  Praha 8-Kobylisy

Tel. 284683442, fax 284681451, e-mail: sekretariat@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu

IČO 00443204, DIČ CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9 č. účtu: 635081/0100

 

ŘÁD  PRO  POSUZOVATELE  ZVÍŘAT

Ústřední výbor Českého svazu chovatelů na svém zasedání dne 27. 3. 2008 schválil tento Řád pro posuzovatele zvířat (dále jen „Řád“):

Ústřední výbor Českého svazu chovatelů na svém zasedání dne 15. 4. 2014 schválil DODATEK č.1 k  Řádu pro posuzovatele zvířat (dále jen „Řád“) číslo usnesení 44/7/5/2014:

 

Část I.
Obecné zásady

1. Tento Řád upravuje postavení posuzovatelů zvířat, posuzování zvířat v rámci ČSCH a vztahy s tím související.

2. Vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí tímto Řádem. Nelze-li některé otázky řešit tímto Řádem, řeší se přednostně podle Stanov ČSCH a prováděcích předpisů k nim, jinak podle zvyklostí tak, aby neodporovaly základním zásadám, na nichž je Svaz postaven.

3. Posuzovatelé jsou členové ČSCH jmenovaní do funkce Svazem, kteří provádí posuzování zvířat na výstavách a přehlídkách ČSCH, případně  na výstavách pořádaných jinými subjekty v ČR i v zahraničí, na které byl příslušnými orgány ČSCH delegován. Posuzovatel je oprávněn provádět posuzování zvířat i mimo výstavy a přehlídky, poradenskou činnost v oblasti chovu zvířat a plemenitby a školící a vzdělávací činnost.  Posuzovatel má statut jmenovaného funkcionáře ČSCH.

4. Posuzovatel prokazuje své oprávnění jmenovacím dekretem posuzovatele nebo průkazem posuzovatele.

Část II.
Řízení činnosti posuzovatelů

1. Posuzovatelé se sdružují  podle chovatelské odbornosti u příslušné Ústřední odborné komise ČSCH (ÚOK) a vytvářejí Sbor posuzovatelů. Řízení Sboru posuzovatelů, jeho úkoly a odpovědnost  stanoví Organizační řád příslušné chovatelské odbornosti, případně usnesení příslušných orgánů odbornosti. Sbor posuzovatelů není samostatnou organizační jednotkou Svazu, je součástí organizační struktury příslušné ÚOK a má pravomoci jen k výkonu své vlastní činnosti podle tohoto Řádu a podle usnesení příslušné ÚOK.

2. Činnost posuzovatelů řídí příslušná Ústřední odborná komise (ÚOK). Ta zabezpečuje podle Stanov ČSCH výchovu, přípravu, školení a zkoušky pro posuzovatele a adepty na posuzovatele zvířat. Vede evidenci, záznamy o činnosti a hodnocení práce adeptů a posuzovatelů, stanoví zásady pro jejich činnost, zajišťuje jejich informovanost, je kárným orgánem I. stupně při proviněních způsobených při výkonu činnosti posuzovatele.

3. Sbor posuzovatelů volí svého předsedu. Předseda Sboru posuzovatelů se účastní jednání ÚOK s hlasem poradním, pokud není současně voleným členem ÚOK. ÚOK může ustavit komisi posuzovatelů; způsob a podrobnosti ustavení upraví ÚOK Organizačním řádem chovatelské odbornosti, včetně zásady, zda členové  komise posuzovatelů jsou voleni nebo jmenováni. Komise posuzovatelů je pracovním a poradním orgánem příslušné ÚOK.  Komise může mít pravomoc jen ve stanoveném rozsahu a v konkrétních případech, pokud jí to přiznává Organizační řád chovatelské odbornosti případně usnesení ÚOK. 

4. ÚOK vede  seznam posuzovatelů, který má část veřejnou a neveřejnou. Veřejnou část seznamu ÚOK vhodným způsobem zveřejní. Veřejná část seznamu obsahuje jen posuzovatele, kteří jsou zapsáni v seznamu, není jim pozastavena činnost a nejsou ze seznamu vyškrtnuti. Je zde uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení posuzovatele, kontaktní adresa a telefon, jeho specializace, případně druhy a kategorie zvířat, pro které je oprávněn posuzovat, a jsou zde vyznačeni posuzovatelé, kteří mohou současně vykonávat funkci vedoucího posuzovatele. V neveřejné části je uvedeno datum narození, datum složení posuzovatelské zkoušky, záznamy o absolvovaných školeních, provedených ověřovacích, kvalifikačních nebo specializačních zkouškách, záznamy o činnosti posuzovatele a plnění jeho povinností, včetně případného pozastavení činnosti posuzovatele nebo vyškrtnutí ze seznamu posuzovatelů.

5. ÚOK se pravidelně zabývá činností  posuzovatelů a Sboru posuzovatelů a  tuto činnost hodnotí. Deleguje posuzovatele na celostátní výstavy, případně i jiné významné výstavy s celostátní působností.  Na návrh předsedy Sboru posuzovatelů (Komise sboru posuzovatelů) jmenuje a odvolává vedoucí posuzovatele, kteří jsou oprávněni tuto funkci vykonávat na výstavách, na nichž posuzují tři a více  posuzovatelů jedné chovatelské odbornosti.

6. ÚOK deleguje posuzovatele na výstavy, je-li o to pořadatelem výstavy požádána a to podle požadavků pořadatele, zejména s ohledem na vzdálenost a případnou vytíženost dopravního prostředku.

7. ÚOK vydává  směrnice a  pokyny  pro vzdělávání posuzovatelů a adeptů a pro činnost posuzovatelů.

8. ÚOK nebo případně v přenesené působnosti Komise sboru posuzovatelů, je-li tato zřízena:

a) řídí odbornou činnost posuzovatelů

b) jmenuje vedoucí posuzovatele, pokud Organizační řád odbornosti tuto funkci uznává
c) vytváří a aktualizuje posuzovatelské systémy

d) vytváří a aktualizuje chovatelské standardy

e) informuje posuzovatele a adepty o důležitých aktuálních záležitostech

f) zabezpečuje vzdělávání adeptů a posuzovatelů

g) provádí posuzovatelské zkoušky, dále ověřovací zkoušky, rekvalifikační zkoušky, kategorizační zkoušky a specializační zkoušky, jsou-li směrnicí ÚOK vyžadovány.

V případě bodu c) a d)  respektuje doporučení chovatelských klubů, jsou-li ustaveny.

9. Připomínky, odvolání, stížnosti  doručené k činnosti posuzovatelů projednává ÚOK neodkladně a zajišťuje jejich vyřízení. Může rozhodnout o povinnosti posuzovatele podrobit se ověřovací zkoušce.

10. ÚOK rozhodnutím vyškrtne posuzovatele z evidence v případě, že:


a)  neposuzuje zvířata po dobu delší než dva roky, aniž k tomu má důvod hodný zvláštního zřetele,

b)  neúčastní se po dobu dvou let školení a instruktáží, aniž k tomu má důvod hodný zvláštního zřetele,

c) o tom pravomocně rozhodl kárný orgán ČSCH,

d) odmítne třikrát za sebou delegování na výstavu nebo dvakrát za sebou delegování na celostátní výstavu, aniž udá důvod hodný zvláštního zřetele,

e) neplatí ani přes výzvu příspěvky do vzdělávacího fondu nebo ostatní příspěvky,
f) přestal být členem ČSCH,

g) sám o vyškrtnutí požádá,

h) dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti,

i) zemřel, byl prohlášen za mrtvého, byl zbaven svéprávnosti zcela nebo zčásti,
j) neposkytne potřebný souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo tento souhlas vezme zpět,

k) ani po výzvě nezašle výkaz posuzovatele, sumarizační arch nebo zprávu posuzovatele, pokud tuto povinnost stanoví ÚOK,

l) nepodrobí se podle odst. 9 na výzvu ÚOK ověřovací zkoušce nebo tuto nesloží.

11. Jsou-li důvody pro vyškrtnutí posuzovatele ze seznamu podle odst. 10 pouze dočasné, může ÚOK rozhodnout o pozastavení činnosti, nejdéle však na 2 roky. Rozhodnutí může být vázáno na podmínky. Pokud po uplynutí doby pozastavení trvají důvody, vydá ÚOK nové rozhodnutí. Je-li dán důvod pro vyškrtnutí i po uplynutí 2 let pozastavení, rozhode o vyškrtnutí posuzovatele podle odst. 10.

12. Pokud požádá posuzovatel, který byl ze seznamu vyškrtnut z důvodů uvedených v odst. 10 bodu a), b), d) g) nebo h), o opětovný zápis do seznamu, musí složit ověřovací zkoušku. Požádá-li posuzovatel, který byl ze seznamu vyškrtnut nebo mu byla pozastavena činnost z důvodu uvedeného v odst. 10 bodu j), o opětovný zápis do seznamu, musí zaslat požadované listiny a uhradit poplatek, který stanoví ÚOK, ne však vyšší než 500,-- Kč. Požádá-li posuzovatel, který byl ze seznamu vyškrtnut nebo mu byla pozastavena činnost z důvodu uvedeného v odst. 10 bodu e), o obnovení činnosti, musí uhradit všechny dlužné poplatky, zvýšené o 10% za každý i započatý měsíc prodlení.

13. Pokud Organizační řád chovatelské odbornosti ustaví Komisi sboru posuzovatelů, může přenést ÚOK své pravomoci odborné činnosti na Komisi sboru posuzovatelů podle tohoto Řádu. 

Část III.
Posuzovatelé


1.  Posuzovatel vykonává posouzení zvířat nestranně a nezávisle na jiných osobách, je povinen řídit se pouze platnými standardy zvířat, Stanovami a prováděcími předpisy k nim, směrnicemi a Řády jednotlivých ÚOK a Sboru posuzovatelů. Při posuzování je přímo podřízen jen vedoucímu posuzovateli, je-li tento pro danou výstavu ustaven. Ze své činnosti je odpovědný ÚOK, nestanoví-li Organizační řád odbornosti odpovědnost jinak.


2. Posuzovatel zejména je povinen:

a) posuzovat zvířata na výstavách a přehlídkách, na které je sjednán nebo delegován a řídit se přitom zásadami platných vzorníků, standardů, směrnic a jiných pokynů k tomu účelu vydaných,

b) vzdělávat se, účastnit se školení, instruktáží a jiných obdobných akcí pořádaných příslušnou ÚOK nebo ČSCH,

c) poskytovat adeptům i vystavovatelům potřebné odborné informace i vysvětlení související s  posouzením zvířat a správným provozováním chovu, podílet se na akcích zaměřených k výchově adeptů, zejména je-li k tomu ÚOK pověřen,

d) aktivně provozovat chov zvířat v té odbornosti, pro který je posuzovatelem; dočasnou výjimku z této zásady může povolit ÚOK v případě zvláštního zřetele,

e) podrobit se kvalifikačním zkouškám, specializačním zkouškám, ověřovacím zkouškám a zkouškám pro posuzování dalších plemen a druhů zvířat dané odbornosti, pokud tuto povinnost stanoví pro posuzovatele příslušná ÚOK; na vykonání těchto zkoušek platí přiměřeně ustanovení o posuzovatelské zkoušce,

f) výsledky provedeného posouzení zvířat zpracovávat čitelnými záznamy v oficiálních dokumentech ČSCH, a to způsobem, rozsahem a úpravou, kterou stanoví ÚOK vč. otisku razítka a podpisu na záznamu (případně se zaručeným elektronickým podpisem),
g) navrhovat, případně rozhodovat o udělení ocenění zvířat, která posoudil, a to v souladu se zásadami, které stanoví standardy (vzorníky) nebo příslušná ÚOK a nebo posuzovatel po dohodě s pořadatelem,

h) přijmout delegaci ÚOK na posouzení zvířat při výstavách, pokud tomu nebrání závažné důvody,

i) přijímat delegaci na  posuzování zvířat na výstavách pořádaných organizačními složkami ČSCH  na základě dohod mezi nimi při dodržení podmínek stanovených příslušnou ÚOK,

j) bezdůvodně neopustit výstavní prostor dříve než skončí řádné posouzení a ocenění zvířat, řídit se pokyny posuzovatele, který byl pro účely výstavy jmenován vedoucím posuzovatelů,

k) předložit ÚOK údaje o osobních datech, které jsou nutné pro výkon činnosti ÚOK, Sboru posuzovatelů a posuzovatelů, za podmínky jejich ochrany,

l) podávat ÚOK zprávy o své  činnosti ve stanovených termínech a požadovaném  rozsahu,
m) hradit příspěvky na činnost a příspěvky do vzdělávacího fondu, jsou-li k tomu povinni podle usnesení ÚOK,

n) používat typizované razítko posuzovatele na všech dokumentech, které podepisuje; vzor razítka je přílohou tohoto Řádu. Razítka vydává Sekretariát ÚV ČSCH a jejich vydání je zpoplatněno.

o) na vyzvání pořadatele výstavy, na které posuzuje, předložit průkaz posuzovatele nebo dekret posuzovatele.

3. Posuzovatel má právo:

a) obdržet  průkaz a dekret osvědčující oprávnění  pro posuzování příslušných druhů zvířat v dané odbornosti. Oba  doklady mají tyto náležitosti:  jméno, příjmení, titul, adresu, evidenční číslo, odbornost, příp. specializaci a kategorie, ve kterých je oprávněn posuzovat. Posuzovatelský průkaz obsahuje fotografii,

b) ze své funkce sjednávat s organizacemi a kluby posuzování zvířat,

c) na základě doporučení ÚOK stát se mezinárodním posuzovatelem, pokud se pro chovatelskou odbornost  toto postavení uznává; tím nejsou dotčeny povinnosti posuzovatele vůči certifikační organizaci,

d) posuzovat na výstavách v zahraničí se souhlasem příslušné ÚOK,
e) vstupovat zdarma na výstavy a přehlídky pořádané ČSCH,  pokud se vystavují druhy zvířat, které je oprávněn posuzovat,

f) provádět školící a vzdělávací činnost pro organizace a členy Svazu v oboru,
g) požadovat od pořadatele výstavy vytvoření vhodných a přiměřených podmínek k posuzování. 

Část IV.
Adept na posuzovatele

1. Adeptem je fyzická osoba, člen ČSCH, zapsaný v seznamu adeptů na posuzovatele ČSCH. Adeptem může být osoba, která má zájem stát se posuzovatelem, a to před složením  posuzovatelské zkoušky. O přijetí adepta rozhoduje na základě osobní písemné přihlášky příslušná ÚOK. Podmínkou přijetí  je:

- členství v základní organizaci ČSCH a aktivní účast na činnosti ČSCH,
- aktivní provozování chovu zvířat v té odbornosti, pro který se chce stát adeptem,
- dosažení věku 16 let,

- vyjádření příslušné základní organizace k přihlášce, u všeobecných ZO ČSCH i vyjádření příslušné okresní organizace ČSCH,

- úspěšné absolvování přijímacího pohovoru před komisí jmenovanou ÚOK. Obsahem   přijímacího pohovoru je zjištění úrovně základních znalostí o chovu a standardech příslušných druhů zvířat v dané odbornosti a zásad  Stanov ČSCH.

Adept nemá nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s jeho činností vzniknou.

2. ÚOK vede evidenci adeptů na posuzovatele. Do evidence je adept zařazen neprodleně po splnění všech podmínek pro zařazení do seznamu na základě rozhodnutí ÚOK. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání k  revizní komisi ÚOK. ÚOK eviduje osobní údaje adeptů a vyžádá si od nich současně souhlas s užitím osobních údajů pro potřeby Svazu, a to pro dobu čekatelství i pro dobu výkonu funkce posuzovatele. V evidenci je uvedeno: jméno, příjmení, příp. vysokoškolský titul, kontaktní adresa, číslo telefonu, datum přijetí za adepta, jazyky, které ovládá. V neveřejné části potom datum narození, datum neúspěšně absolvovaných posuzovatelských zkoušek a jejich hodnocení, druhy zvířat, pro které je připravován k posuzování, údaje o jeho činnosti, absolvovaných školeních a jeho hodnocení.

3. Vyřadit z evidence adepta před uplynutím pěti let od jeho zařazení do evidence může ÚOK v případě, že:

a) neuspěje ani při druhém opakování posuzovatelské zkoušky (nestanoví-li ÚOK jinak),
b) bezdůvodně se opakovaně nezúčastňuje školení a instruktáží a prokazuje při průběžném ověřování    znalostí mimořádně  slabé výsledky,

c) dopustí se hrubého porušení ustanovení Stanov a prováděcích předpisů k nim a je za to kárně potrestán,

d) neoprávněně posuzuje na výstavách před úspěšným složením posuzovatelské zkoušky bez přítomnosti školitele,

e) nepředloží ÚOK požadované údaje do evidence a zprávu o své činnosti,

f) adept neudělí souhlas se zveřejněním osobních údajů, nebo svůj souhlas vezme zpět.

4. Pokud adept nesloží posuzovatelskou zkoušku do 5 let od zápisu do seznamu adeptů, může ho ÚOK vyřadit z evidence adeptů svým rozhodnutím.

5. Po úspěšném složení posuzovatelské zkoušky a po jmenování posuzovatelem vyřadí ÚOK adepta ze seznamu adeptů a zapíše ho do seznamu posuzovatelů.

6.  Adept je povinen:

a) účastnit se všech školení, instruktáží a dalších odborných akcí pořádaných příslušnou ÚOK,

b) využívat výstav a přehlídek pořádaných ČSCH k rozšíření a prohloubení odborných chovatelských znalostí,

c) do dvou let od zápisu do seznamu adeptů absolvovat požadovaný počet výstav a školení,
d) hradit případné poplatky stanovené ÚOK.


7. Adept je oprávněn:


a) získat průkaz adepta vystavený příslušnou ÚOK,

b) vyžadovat, aby příslušný posuzovatel (školitel) a pořadatel výstavy či přehlídky potvrdil v průkazu aktivní účast při posuzování (školení), a v každé jiné akci, jíž se adept účastnil,

c) požadovat volný vstup na výstavy a přehlídky pořádané ČSCH, a to těch druhů zvířat, pro jejichž posuzování se vzdělává,

d) požadovat na posuzovateli, při jejichž posuzování se zaučuje, potřebné vysvětlení formou dotazů tak, aby současně posuzovatele nadměrně nerušil při jejich činnosti,

e) přihlásit se k vykonání posuzovatelské zkoušky jakmile získá potřebné znalosti a aktivně se zúčastnil posuzování příslušného druhu zvířat na takovém počtu výstav, který stanoví příslušná ÚOK.

8. Posuzovatelskou zkoušku je adept oprávněn vykonat nejdříve po dvou letech od zápisu do seznamu adeptů. 

Část V.
Vzdělávání adeptů a posuzovatelská  zkouška

1. ÚOK zabezpečuje a řídí vzdělávání a posuzovatelské zkoušky adeptů. Pověří člena ÚOK organizováním vzdělávací činnosti, zpracuje osnovu školení a závěrečných zkoušek. Informuje adepty o konání zkoušek a jejich místě a včas je k vykonání zkoušek pozve. Vytvoří potřebné podmínky pro provedení zkoušek a jmenuje zkušební komisi  i jejího  předsedu. Počet členů komise je závislý na počtu přihlášených adeptů ke zkouškám  a na počtu  plemen a druhů zvířat, pro jejichž posuzování se mají adepti zkouškám podrobit.

2. Posuzovatelské zkoušky sestávají se z části teoretické a praktické a mají zpravidla písemnou i ústní formu. V teoretické části se ověřuje znalost vzorníku (standardu) a způsob posouzení příslušných druhů a plemen zvířat, dále rovněž  obecné zásady Stanov ČSCH. V praktické části zkoušky musí adept posoudit příslušné vybrané druhy a plemena zvířat dané odbornosti  v rozsahu, který umožní důkladné prověření jeho znalostí. Doporučuje se zařadit  i písemnou zkoušku ve formě testu.  K tomu účelu zajistí ÚOK nebo pověřený pořadatel potřebná zvířata a pomůcky k posuzování.

3. Posuzovatelská zkouška je neveřejná a zkušební komise rozhoduje vždy neveřejně.

4. O průběhu  a výsledku zkoušek pořizuje zkušební komise stručný  záznam  s uvedením výsledků dosažených  jednotlivými adepty. Po ukončení zkoušek informuje zkušební komise  jednotlivé adepty o výsledku  zkoušek a podá jim nezbytné vysvětlení. Zkušební komise zhodnotí výsledky zkoušky výsledkem „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Pokud adept splnil všechny podmínky  stanovené zkušební komisí a tímto Řádem a zodpověděl dotazy členů zkušební komise v rozsahu potřebném pro výkon posuzovatelské funkce, zkušební komise vydá hodnocení „vyhověl“. O složení zkoušky rozhoduje zkušební komise podle předem stanovených podmínek hlasováním. Zkušební komise předá nejpozději do 2 týdnů od konání posuzovatelských zkoušek výsledky posuzovatelských zkoušek příslušné ÚOK. Pokud adept vyhověl, ÚOK vyřadí usnesením adepta z evidence adeptů, a nejpozději do 30 dnů od úspěšného složení posuzovatelské zkoušky jmenuje adepta posuzovatelem, zapíše ho do seznamu posuzovatelů, vydá osvědčení o jmenování posuzovatelem a vystaví posuzovatelský průkaz. Osvědčení podepisuje předseda Sboru posuzovatelů, oprávněný funkcionář ÚOK. Rozhodnutí o uznání posuzovatelské zkoušky vykonané v jiném státě přísluší ÚOK; předchozí ustanovení platí přiměřeně. Zveřejnění zápisu do seznamu posuzovatelů zajistí ÚOK ve věstníkové části časopisu Chovatel do 3 měsíců ode dne vykonání zkoušky.

5. Pokud adept neuspěl při posuzovatelské zkoušce, má právo do 15 dnů ode dne sdělení zamítavého stanoviska požádat ÚOK o přezkoumání  správnosti postupu zkušební komise.

6. Nesložil-li adept posuzovatelskou zkoušku, může ji opakovat. Časový odstup, počet možných opakování, zpoplatnění opakovacích zkoušek apod. stanoví příslušná ÚOK.  

Část VI.
Zásady pro posuzování

1. Posuzovatelé sjednávají s pořadatelem výstavy posouzení zvířat zpravidla písemně smlouvou o výkonu funkce. Smlouva musí obsahovat  základní údaje o pořádání výstavy, a to název pořadatele, jméno a adresu kontaktní osoby, název výstavy, místo konání, datum konání výstavy, datum a hodinu zahájení posuzování,  předpokládaný počet zvířat určených k posouzení a další potřebné údaje, zejména odchylky od tohoto Řádu.

2. Posuzovatel smí sjednat posuzování v kalendářním roce nejvýše na 20 výstavách, nestanoví-li ÚOK jinak.

3. Posuzování na výstavách se sjednává  zpravidla  v měsíci listopadu na následující kalendářní rok. Iniciativu ke smluvnímu posouzení zvířat vyvinou buď jednotliví posuzovatelé sami podle plánu výstav, nebo pořadatelé výstav podle zveřejněného seznamu posuzovatelů.

4. V případě, že je  posuzovateli pozastavena činnost posuzovatele,  nesmí v této době sjednávat posuzování, ani nesmí být na výstavy delegován.  Pokud má již sjednané posuzování v době, kdy mu byla činnost posuzovatele pozastavena, je povinen za sebe na posuzování zajistit náhradu. Je povinen ÚOK neprodleně oznámit dosud sjednaná posuzování; ÚOK poté deleguje náhradního posuzovatele.

5. Pořadatel může požádat sekretariát ÚV o delegaci posuzovatele/ů. V tomto případě sekretariát vystaví delegační doklad, který nahrazuje smlouvu o posuzování.

6. Pro zajištění kvalitního posouzení  jsou stanoveny denní normy pro posouzení, a to v základní, zvýšené a mezní hranici. Pokud posuzovatel posoudí v jednom dni tolik zvířat, že dosáhne mezní hranice, nesmí v dalším posuzování pokračovat. V případě, že pořadatel výstavy trvá na posouzení dalších zvířat, má posuzovatel právo požadovat  ubytování, aby mohl pokračovat v posuzování další den.

7. Pokud na výstavě posuzují více jak 3 posuzovatelé jedné chovatelské odbornosti, musí pořadatel výstavy potvrdit   jednoho z nich jako vedoucího posuzovatele a přihlédnout k tomu, že tento vedoucí posuzuje s ohledem na další úkoly menší počet zvířat.  Pokud na výstavě posuzuje 7 a více posuzovatelů jedné odbornosti,  řídí a koordinuje  vedoucí posuzovatel činnost posuzovatelů a sám již neposuzuje. V případě zásadního rozporu, je posuzovatel na výstavě vázán názorem vedoucího posuzovatele. Povinnosti vedoucího posuzovatele stanoví příslušná ÚOK. Vedoucím posuzovatelem může být pouze posuzovatel, který je v seznamu uveden s tímto oprávněním, pokud takové oprávnění ÚOK vydává.

8. V jednom dni posuzuje posuzovatel zpravidla pouze na jedné výstavě. Pokud posuzuje na více výstavách v jednom dni, nesmí celkový počet posuzovaných zvířat přesáhnout mezní hranici posuzovaných zvířat.

9. Pokud  je posuzovatel včas vyrozuměn o tom, že pořadatel výstavy musí výstavu z objektivních příčin zrušit (např. veterinární opatření, živelné pohromy), znamená to současně zrušení sjednaného posuzování bez nároku na náhrady. Pokud není posuzovatel včas vyrozuměn o nekonání výstavy a dostaví se na výstavu, náleží mu náhrada cestovních nákladů a základní odměna.

10. Posuzovatel  zašle ÚOK zprávu o výsledku posouzení, případně další informace o výstavě. Bližší podmínky stanoví ÚOK.

11. Posuzovatelé zahraničních chovatelských organizací, kteří posuzují na výstavách pořádaných organizacemi ČSCH na pozvání, jsou povinni řídit se tímto Řádem pro posuzovatele. Posuzují zvířata v souladu s platnými standardy v rámci ČSCH. Toto ustanovení neplatí pro mezinárodní výstavy, u nichž je pořadatelem ČSCH.

Část VII.
Náhrady a odměny za posuzování

1. Za posuzování zvířat náleží posuzovateli  odměna a náhrada cestovních výdajů.

2. Odměna za posuzování zvířat je závislá na druhu a počtu posouzených zvířat. Vedoucí posuzovatelé mají nárok na příplatek k odměně. Výši odměn a příplatků a základní odměny, jakož i možné povolení jejich rozpětí oběma směry, stanoví příslušná konference odbornosti.

3. Náhrada cestovních výdajů náleží

a) při použití veřejných dopravních prostředků ve výši ceny jízdného,

b) při použití soukromého motorového vozidla náhrada za skutečnou spotřebu pohonných hmot odvozenou od průměrné spotřeby pohonné hmoty uvedené v technickém průkazu příslušného vozidla a její aktuální oficiální průměrné ceny.  Není-li  v technickém průkazu spotřeba pohonných hmot uvedena, náleží posuzovateli tato náhrada pouze za předpokladu, že prokáže spotřebu pohonné hmoty technickým průkazem vozidla stejného typu se shodným objemem válců, nedohodnou-li se posuzovatel a pořadatel výstavy jinak. Do cestovního účtu uvede všechny spolucestující posuzovatele (ti na úhradu nákladů cestovného již nemají nárok),

c) výše stravného podle obecně platných předpisů, není-li bezplatně poskytnuto přiměřené stravování.

 

4. V případě sjednání posuzování si mohou posuzovatel s pořadatelem stanovit odměnu a náhradu cestovních výdajů odlišně a cestovní náhrady i paušalizovat.


5. Posuzovatelé jsou povinni z vyplacených odměn odvádět poplatek do vzdělávacího fondu ÚOK, pokud je tento fond zřízen. Výši poplatku, způsob a termín splácení stanoví příslušná ÚOK svým usnesením.


6. Poplatek do vzdělávacího fondu od pořadatele výstavy, stanovený ÚV ČSCH, předává posuzovatel do rozpočtu ÚOK.


7. Posuzovateli vzniká nárok na základní odměnu za posouzení v případě, že se podle smluvního ujednání na výstavu dostavil, ale výstava se nekonala a o jejím  zrušení  ho pořadatel včas nevyrozuměl.


8. Posuzovatel zdaňuje své příjmy vzniklé v souvislosti s posuzováním dle obecně platných zákonů a předpisů. /usn. ÚV ČSCH z 31.5.2009/ 

Část VIII.
Závěr

1. Poruší-li posuzovatel  zásady tohoto Řádu, směrnice a pokyny ÚOK, ale i  zásady Stanov ČSCH či jiných prováděcích předpisů k nim  při výkonu funkce posuzovatele, dopouští se kárného provinění. Řízení podléhá zásadám Kárného Řádu ČSCH; ÚOK je kárným orgánem I. stupně.

2. Přílohou tohoto Řádu je vzor Smlouvy o posuzování zvířat a vzor razítka.

3.  Ústřední odborné komise ČSCH mohou vydat doplňující pokyny či směrnice k tomuto Řádu pro posuzovatele, které však nesmí měnit  základní ustanovení Řádu nebo jejich význam.  O vydání pokynů a směrnic jsou ÚOK povinny informovat ÚV ČSCH a chovatelskou veřejnost  3 měsíce před jejich nabytím účinnosti.

4. ÚOK nebo ÚV ČSCH může platnost tohoto Řádu omezit nebo změnit při pořádání mezinárodních výstav.

5.  Ústřední odborné komise jsou povinny uvést do souladu s tímto Řádem Organizační Řády chovatelských odborností, aktualizovat dosud platné směrnice a  usnesení.

 

 

DODATEK č.1

k

 

ŘÁDU  PRO  POSUZOVATELE  ZVÍŘAT

Ústřední výbor Českého svazu chovatelů na svém zasedání dne 15. 4. 2014 schválil tento DODATEK č.1  k  Řádu pro posuzovatele zvířat (dále jen „Řád“) číslo usnesení 44/7/5/2014:

 

Část VI.

 

Doplňuje se o odstavec č. 12. :

12. Organizátor výstavy zažádá příslušnou ÚOK odbornosti o delegování vedoucího posuzovatele vždy, převýší-li počet vystavovaných zvířat v dané odbornosti 500 ks nebo tuto skutečnost organizátor předpokládá.

 

 

Část VII.

 

Rozšiřuje se odstavec 2. o následující znění :

2. Odměna za posuzování zvířat je závislá na druhu a počtu posouzených zvířat. Vedoucí posuzovatelé mají nárok na příplatek k odměně, který stanoví příslušná ÚOK.

Odměna posuzovatele za posouzení zvířat :

Do 60 ks  zvířat                      :           paušální odměna 600,- Kč

Od 61ks do 80ks zvířat          :           à 10,- Kč

Od 81ks do 100ks zvířat        :          à 12,- Kč

Nad 101 ks zvířat                   :           paušální odměna 600,- Kč (při dodržení ustanovení Části VI. odst 6.)

 

V plném rozsahu se ruší znění odst. 3. písm. b a nahrazuje se :

b) Při použití soukromého motorového vozidla náleží posuzovateli náhrada ve výší  5 ,-Kč za skutečně ujetý km, nedohodnou-li se posuzovatel a organizátor výstavy jinak. Do cestovního účtu uvede posuzovatel všechny spolucestující posuzovatele ( ti na úhradu nákladů cestovného již nemají nárok).

 

V plném rozsahu se ruší znění odst. 5 a nahrazuje se :

5. Posuzovatelé jsou povinni odvádět poplatek do Fondu posuzovatelů dané odbornosti. Výše poplatku je stanovena na částku 500,- Kč ročně. Vybrané prostředky do fondu posuzovatelů slouží výhradně pro potřeby posuzovatelů a adeptů. O čerpání těchto prostředků rozhoduje příslušná ÚOK.

 

V plném rozsahu se ruší odst. 6 .

 

Tento DODATEK č.1 k Řádu pro posuzovatele byl schválen ÚV ČSCH dne 15. 4. 2014 usnesením číslo 44/7/5/2014  a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2014.

Současně  se mění platnost Řádu pro posuzovatele zvířat, schválený ÚV ČSCH dne 27. 3. 2008  vč. změn, doplňků, směrnic a usnesení k němu.

Tímto přijatým usnesením se ruší usnesení číslo 269/19/11e/2012 a  současně se nahrazuje Vzdělávací fond Fondem posuzovatelů dané odbornosti.